Wij van inschrijvenlezing.nl respecteren uw privacy en we begrijpen als vanzelfsprekend dat dit heel gevoelig ligt. We hebben daarom ons uiterste best gedaan om ons privacybeleid zo helder en begrijpelijk mogelijk uit te leggen.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor een lezing

Zodra u zich aanmeldt voor een lezing, vragen we u uw voorletters, achternaam adres, e-mail en telefoonnummer te verstrekken.

UITLEG: Inschrijvenlezing.nl gebruikt de gegevens om voor u een plaats te reserveren en u een bevestiging van de reservering te sturen. Het is mogelijk dat een zaal inmiddels vol is. In dat geval gebruiken we uw telefoonnummer om contact op te nemen om u een alternatief aan te bieden: een lezing op een ander tijdstip. Ook als door omstandigheden een lezing niet  door kan gaan kunnen we u  bellen of mailen. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Wanneer u een lezing heeft bezocht

Wanneer u een lezing hebt bezocht dan vragen we u om een evaluatieformulier in te vullen. U kunt op dit formulier een naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail noteren.

 

UITLEG: inschrijvenlezing.nl gebruikt het evaluatieformulier om de dienstverlening te verbeteren. Denkt u hierbij aan de locatie, de inhoud en lengte van de presentatie. We meten hiermee ook de tevredenheid met betrekking tot de lezing en de locatie (we vragen u ons hiervoor een cijfer te geven).

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Inschrijvenlezing.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Bescherming van gegevens

Inschrijvenlezing.nl neemt veel passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Inschrijvenlezing.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle medewerkers en toeleveranciers van Inschrijvenlezing.nl zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij hebben hen  een geheimhoudingsverklaring en/of bewerkersovereenkomst laten ondertekenen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

UITLEG: Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en indien we met externe partijen werken die ook met persoonsgegevens van onze gebruikers moeten werken, zorgen wij ervoor dat deze partijen zich ook aan de daarvoor geldende regels houden.

 

 

 

Beveiliging

Inschrijvenlezing.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier op onze website.

Links

De Inschrijvenlezing.nl website kan links bevatten naar andere websites en diensten, wij hebben geen enkele zeggenschap over het privacy beleid van deze externe websites en kunnen daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle informatie op de websites van Inschrijvenlezing.nl wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u  van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, stuur dan via het contactformulier op onze website een verzoek naar Inschrijvenlezing.nl om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen dmv het formulier wat we op de wesbite gebruiken om een inschrijving voor een lezing te regelen. Als bij de opmerkingen dit aangeeft, nemen wij contact met u op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Inschrijvenlezing.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Functionaris Persoonsgegevens

Hoewel dit niet voor ons verplicht is, heeft Inschrijvenlezing.nl een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die als taak heeft om erop toe te zien dat wet- en regelgeving m.b.t. tot gegevens goed wordt toegepast en nageleefd bij Inschrijvenlezing.nl. Ook controleert de FG of Inschrijvenlezing.nl het eigen privacy beleid goed uitvoert. Deze FG is niet in loondienst bij Inschrijvenlezing.nl maar werkt volledig onafhankelijk.

Vragen of klachten

Indien u toch nog vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website www.inschrijvenlezing.nl.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@intoprivacy.nl.

Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mocht u een klacht hebben m.b.t. de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Neem dan contact met ons of onze Functionaris voor de Gegevensbescherming op. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Als u van mening bent dat Inschrijvenlezing.nl uw klacht niet op een juiste wijze heeft behandeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

 

Tot slot

Inschrijvenlezing.nl behoudt zich het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op de website van Inschrijvenlezing.nl staat altijd de meest recente informatie.

Versie: Juli 2018